Oddiel ZŠČ

Počet prístupov


Športový  klub  polície  Trnava  ako  verejný  obstarávateľ  zverejňuje v  zmysle  § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky:
Názov zákazky
Športové brokové strelivo
Opis zákazky
nákup športového brokového streliva
Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH)
cca 9500 EUR
Lehota na dodanie zákazky
31.12.2014
Dátum zverejnenia
30.09.2014
Dátum zadania
03.10.2014