Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Oznamy pre členov streleckého oddielu

Strelnica Trnava - Štrky (poskytovateľ) a ŠKP Trnava (Užívateľ)
uzavreli na rok 2024 zmluvu o poskytovaní technického zariadenia.

Predmet a účel poskytovania:
Poskytovateľ sa zaväzuje užívateľovi poskytnúť guľové strelištia (jedno puškové a jedno pištoľové) - technické zariadenie v lokalite strelnice Trnava - Štrky za účelom vykonania ostrých strelieb Streleckého oddielu ŠKP Trnava bez terčového materiálu a obsluhy.

Doba užívania:
Zmluvné strany sa dohodli na dobe užívania guľových strelíšť
od 01. 04. 2024 do 30. 09. 2024,
v čase od 16:00 hod. do 18:30 hod.,
každý pondelok a utorok v týždni.

Povinnosti strelca:
- pri vstupe do areálu sa obsluhe strelnice (vo vestibule administratívnej budovy) preukáže členským preukazom ŠKP Trnava,
- užívať strelnicu obvyklým spôsobom a po ukončení streľby urobiť po sebe poriadok.

 
Športový klub polície Trnava hľadá talentované deti (chlapcov a dievčatá) vo veku 12 - 16 rokov, ktoré by mali záujem o športovú brokovú streľbu v olympijskych disciplínach "Trap" a "Double Trap". Záujemcom o tento šport poskytneme dobré podmienky a skúseného trénera. Bližšie informácie získate u trénera ŠKP Trnava Vojtecha Vargu na telefónnom čísle  0905/364980.
 
Podľa ustanovenia § 28a zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je strelecká organizácia povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.

V zmysle čl. 4 ods. 2 Stanov Športového klubu polície Trnava (ďalej len „ŠKP Trnava“) je jednou z povinností členov ŠKP Trnava riadne a včas platiť stanovené členské príspevky. V zmysle čl. 5 ods. 3 je každý člen ŠKP Trnava povinný zaplatiť členský príspevok za bežný rok do 31.05. toho roku. Pre neplnenie základných členských povinností individuálne členstvo v ŠKP Trnava zaniká v zmysle čl. 3 ods. 6 stanov ŠKP Trnava.

     Na základe uvedeného budú na okresné riaditeľstvá Policajného zboru podľa miesta trvalého bydliska zaslané zoznamy osôb (členov ŠKP Trnava), ktorým z dôvodu nezaplatenia členského príspevku zaniklo dňom 01.06. členstvo v ŠKP Trnava.