Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Oznamy pre členov streleckého oddielu

 
V dňoch 12.4. - 14.4.2019 sa uskutoční X. ročník Memoriálu Vojtecha Vargu staršieho na brokovej strelnici Trnava - Štrky.
 
 
 
Športový klub polície Trnava hľadá talentované deti (chlapcov a dievčatá) vo veku 12 - 16 rokov, ktoré by mali záujem o športovú brokovú streľbu v olympijskych disciplínach "Trap" a "Double Trap". Záujemcom o tento šport poskytneme dobré podmienky a skúseného trénera. Bližšie informácie získate u trénera ŠKP Trnava Vojtecha Vargu na telefónnom čísle  0905/364980.
 
Podľa ustanovenia § 28a zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je strelecká organizácia povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.

V zmysle čl. 4 ods. 2 Stanov Športového klubu polície Trnava (ďalej len „ŠKP Trnava“) je jednou z povinností členov ŠKP Trnava riadne a včas platiť stanovené členské príspevky. V zmysle čl. 5 ods. 3 je každý člen ŠKP Trnava povinný zaplatiť členský príspevok za bežný rok do 31.05. toho roku. Pre neplnenie základných členských povinností individuálne členstvo v ŠKP Trnava zaniká v zmysle čl. 3 ods. 6 stanov ŠKP Trnava.

     Na základe uvedeného budú na okresné riaditeľstvá Policajného zboru podľa miesta trvalého bydliska zaslané zoznamy osôb (členov ŠKP Trnava), ktorým z dôvodu nezaplatenia členského príspevku zaniklo dňom 01.06. členstvo v ŠKP Trnava.