Stolnotenisový oddiel

Oddiel ZSČ

Počet prístupov

Oznamy pre členov streleckého oddielu

 
Športový klub polície Trnava hľadá talentované deti (chlapcov a dievčatá) vo veku 12 - 16 rokov, ktoré by mali záujem o športovú brokovú streľbu v olympijskych disciplínach "Trap" a "Double Trap". Záujemcom o tento šport poskytneme dobré podmienky a skúseného trénera. Bližšie informácie získate u trénera ŠKP Trnava Vojtecha Vargu na telefónnom čísle  0905/364980.
 
Športový klub Trnava dáva na vedomie svojim členom, ktorí sa venujú športovej streľbe v brokových disciplínach Trap, Skeet a Double Trap, že dňom 01.03.2013 bol Združením brokových klubov Trnava zmenený cenník poskytovaných služieb na strelnici v Trnave - Štrky. Zvýhodnenú cenu budú mať len členovia Slovenského streleckého zväzu. Ostatní športoví strelci budú hradiť bežnú cenu položky (pozn. disciplína TRAP - zvýhodnená cena - 4,50,- Eur,  bežná cena - 5,50,-Eur). Členom SSZ sa môže stať každý člen ŠKP Trnava. Bližšie informácie získate u tajomníka ŠKP Trnava Ing. Romana Geseho na tel. čísle 0948/024687. Cenník služieb strelnice "Štrky" v Trnave (platný od 01.03.2013) nájdete tu.
Podľa ustanovenia § 28a zákona č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je strelecká organizácia povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala potvrdenie podľa § 17 ods. 2 písm. d), do siedmich dní odo dňa zániku členstva.

V zmysle Hlavy III. (Členstvo) bod. 3 Stanov Športového klubu polície Trnava (ďalej len „ŠKP Trnava“) je dokladom o členstve platný členský preukaz a jeho platnosť je podmienená zaplatením členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok najneskôr do 31.5. príslušného kalendárneho roka. V bode 8 sú taxatívne vymenované povinnosti členov ŠKP Trnava, kde jednou z týchto povinností je včas platiť členské, oddielové a iné príspevky v stanovenej výške, pričom podľa bodu 4 pre neplnenie základných členských povinností individuálne členstvo zaniká.

     Na základe uvedeného boli na okresné riaditeľstvá Policajného zboru podľa miesta trvalého bydliska zaslané zoznamy osôb, ktorým z dôvodu nezaplatenia členského príspevku zaniklo dňom 01.06.2012 členstvo v ŠKP Trnava.