Oddiel ZŠČ

Počet prístupov

Na základe zistenia skutkového stavu verejný obstarávateľ mení bod 17 Opis predmetu zákazky a jeho rozsah vo Výzve na predloženie cenovej ponuky pod č. p. ŠKP-2/VS-2013.
... viac informácií ...