Oddiel ZŠČ

Počet prístupovINFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Verejný obstarávateľ:
Športový klub polície Trnava
Predmet zákazky:
Vybavenie na streľbu na letiace ciele
Postup verejného obstarávania:
Prieskum trhu
Úspešný uchádzač:
SHOOTING TRADE, Dibrovova 235/15, 916 01  Stará Turá
Dôvod úspešnosti ponuky:
Ponuka sa stala úspešnou z dôvodu predloženia najnižšej ceny za predmet zákazky, ktorá bola verejným obstarávateľom stanovená ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Predložená ponuka splnila všetky požiadavky verejného obstarávateľa. 
Poradie uchádzačov:
1. SHOOTING TRADE, Dibrovova 235/15, 916 01  Stará Turá

V Trnave 11.12.2013