Zmluvy o sponzorstve v športe,  ich zmeny a doplnenia má sponzorovaný povinnosť zverejniť najneskôr do 30 dní odo dňa ich podpisu oboma zmluvnými stranami v ISŠ. Ak nie je možné zverejnenie v ISŠ počas jeho nefunkčnosti, sponzorovaný informácie zverejní na svojom webovom sídle alebo na webovom sídle SSZ, ktorého je členom. Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle sponzorovaného trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch ISŠ.